Πρακτικά Γ.Σ.

Αριθμός Σελίδας ( 001 )

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1

ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

Στο Πόρτο Ράφτη σήμερα, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00, μετά από πρόσκληση του προσωρινού διαχειριστή της Κοιν.Σ.Επ. DRONETIME, ο οποίος είναι ο Εμμανουήλ Χωριανόπουλος του Νικολάου, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Παρόντες: Υπαρχούσης πλήρους και νόμιμης απαρτίας, η συνεδρίαση προχωρεί στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Εκλογή του Διαχειριστή.

Έγινε ψηφοφορία παρουσία όλων των μελών για την εκλογή του Διαχειριστή. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας έχει ως εξής:

Εμμανουήλ Χωριανόπουλος του Νικολάου: 4 ψήφους

Πηνελόπη Βούλγαρη του Ιωάννη: 1 ψήφος

Με βάση, λοιπόν, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως Διαχειριστής ορίζεται ο Χωριανόπουλος Εμμανουήλ του Νικολάου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν όπως ακολουθεί.

Πόρτο Ράφτη 09/10/2019

Τα μέλη

Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της DRONETIME Κοιν.Σ.Επ.

Αριθμός Σελίδας ( 002 )

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ DRONETIME

Στο Πόρτο Ράφτη σήμερα, Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της Κοιν.Σ.Επ. DRONETIME, ο οποίος είναι ο Εμμανουήλ Χωριανόπουλος του Νικολάου, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Παρόντες: Υπαρχούσης πλήρους και νόμιμης απαρτίας, η συνεδρίαση προχωρεί στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

Ορισμός Επαγγελματικών Λογαριασμών.

Έχοντας υπ' όψιν την νομοθεσία και ειδικότερα την Εγκύκλιο Ε.2037/01032019 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), συμφωνούν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης να οριστούν και να ισχύουν από 01/11/2019 ως Επαγγελματικοί Λογαριασμοί της DRONETIME ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. οι παρακάτω λογαριασμοί:

 • GR86 0172 1310 0051 3109 2599 120

 • GR22 0110 0970 0000 0977 6982 408

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν όπως ακολουθεί.

Πόρτο Ράφτη 26/10/2019

Τα μέλη

Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της DRONETIME Κοιν.Σ.Επ.

Αριθμός Σελίδας ( 004 )

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 3

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. DRONETIME ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19

Στο Πόρτο Ράφτη σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και ώρα 13:00, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της Κοιν.Σ.Επ. DRONETIME, ο οποίος είναι ο Εμμανουήλ Χωριανόπουλος του Νικολάου, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης. Παρόντες: Υπαρχούσης πλήρους και νόμιμης απαρτίας και αφού ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα και διαθέσιμα μέτρα μη εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19 (μάσκες, γάντια μίας χρήσης και προσωπικό στυλό για την υπογραφή της Συνέλευσης που έφερε ο καθένας, αντισηπτικό, συνεδρίαση σε υπαίθριο χώρο, παρουσία αποκλειστικά και μόνο των πέντε ατόμων της Γενικής Συνέλευσης, μεγάλες αποστάσεις ασφαλείας στο όριο του να ακούμε τον συνομιλητή - άνω των πέντε μέτρων) η συνεδρίαση προχωρεί στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Αποτίμηση της κρίσης

Αναγνωρίζοντας και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

 • την έκτακτη ανάγκη που έχει προκύψει,

 • το ιερό και δύσκολο έργο που πρέπει να φέρουν εις πέρας σε καθημερινή βάση οι Θεσμοί της Πολιτείας, τα Σώματα Ασφαλείας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθώς και η Πολιτική Προστασία σε τοπικό επίπεδο,

 • την σημαντικότητα της συγκυρίας,

 • τις συνθήκες εκτάκτου ανάγκης που θα προκύψουν στο μέλλον και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι από κοινού και

 • την ανάγκη της Πολιτείας για αξιοποίηση της τεχνολογίας σε κρίσιμες περιπτώσεις,

η Γενική Συνέλευση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας DRONETIME, όσον αφορά τις παραπάνω κατευθύνσεις, ανάγκες και συγκυρίες, παρουσίασε τις εξής:

2. Δυνατότητες διάθεσης και συμμετοχής της Κοιν.Σ.Επ. DRONETIME, πάντα με βάση το Καταστατικό

 • Δυνατότητα διάθεσης υπηρεσιών προς τους φορείς αντιμετώπισης των κρίσεων σε περιόδους έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο, για την αξιοποίηση των Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones).

 • Δυνατότητα ανοιχτής επικοινωνίας με τους φορείς, σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι δυνατόν ή κρίνεται απαραίτητο.

 • Δυνατότητα συμμετοχής στο Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας καθώς και σε τοπικά σχέδια σε επίπεδο Δήμων ή Περιφέρειας.

 • Δυνατότητα συμμετοχής σε ασκήσεις και προσομοιώσεις καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης καθώς και συμμετοχή στο σχεδιασμό αυτών όσον αφορά τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones).

3. Γενικές παρατηρήσεις επί της Συνέλευσης

 • Όλα τα παραπάνω παρέχονται δωρεάν, χωρίς την παραμικρή υποχρέωση της Πολιτείας και των φορέων της, προς την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας DRONETIME.

 • Σε πρώτο στάδιο θα υπάρξει επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου Μαρκοπούλου, αν χρειαστεί και με τα τοπικά τμήματα των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα σταλεί ερώτημα προς την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την ένταξη στις Εθελοντικές Οργανώσεις της Γραμματείας (δεν αποτελεί αυτοσκοπό), χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 • Όπως είχε προτρέψει στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, ο Διαχειριστής, έτσι και περιορίσαμε τόσο κατά την διαδικασία της Συνέλευσης όσο και στη σύνταξη των Πρακτικών την χρήση κτητικών αντωνυμιών "μας", "μου" καθότι σε τούτες τις δύσκολες ώρες που διανύουμε, ο περιορισμός της κτητικότητάς και η συνεισφορά στο σύνολο είναι δύο παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν αρκετά.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν όπως ακολουθεί.

Πόρτο Ράφτη 24/03/2020

Τα μέλη

Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της DRONETIME Κοιν.Σ.Επ.

Αριθμός Σελίδας ( 007 )

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 4

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ DRONETIME ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Στο Πόρτο Ράφτη σήμερα, Κυριακή 10 Μαϊου 2020 και ώρα 17:30, μετά από απόφαση και πρόσκληση του διαχειριστή της Κοιν.Σ.Επ. DRONETIME, ο οποίος είναι ο Εμμανουήλ Χωριανόπουλος του Νικολάου, συνεδρίασαν όλα τα μέλη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Παρόντες: Υπαρχούσης πλήρους και νόμιμης απαρτίας, η συνεδρίαση προχωρεί στην συζήτηση και στην λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

α) Έγκριση Οικονμικών Καταστάσεων του 2019

Υποβάλλονται προς έγκριση στη Γ.Σ. οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 08/10/2019 – 31/12/2019, ήτοι η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης (ΚΑΧ). Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών ανέρχεται σε €. Η Γ.Σ., μετά από συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα, μετά από μυστική ψηφοφορία, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης (ΚΑΧ), όπως φαίνεται παρακάτω:

β) Έγκριση Απολογισμού 2019

Υποβάλλεται προς έγκριση ο Απολογισμός του 2019, ο οποίος αποτελείται από τις ακόλουθες δραστηριότητες και δράσεις:

Μετά από συζήτηση, η Γ.Σ. αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, τον παραπάνω απολογισμό.

γ) Έγκριση Προγραμματισμού 2020

Ο Προγραμματισμός περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες και δράσεις για το έτος αναφοράς 2020:

Μετά από συζήτηση, η Γ.Σ. αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, τον παραπάνω Προγραμματισμό.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν όπως ακολουθεί.

Πόρτο Ράφτη 10/05/2020

Τα μέλη

Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης της DRONETIME Κοιν.Σ.Επ.

Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

Copyright © 2019-2023 dronetime.gr | All Rights Reserved | Designed by Chorianopoulos Manos


T: 694 7699843 | E: info@dronetime.gr | Facebook | Youtube