Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας DRONETIME

Στo Πόρτο Ράφτη σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου του έτους 2019, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την ίδρυση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Συνιστάται Αστικός Συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ DRONETIME» και τον διακριτικό τίτλο «DRONETIME ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Η συνιστώμενη με το παρόν Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών της και εμπορική ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

1. Έδρα της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται ο Δήμος Μαρκόπουλο Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

2. Με απόφαση του Διαχειριστή, η Κοιν.Σ.Επ. μπορεί, για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, να ιδρύει και να διατηρεί υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. είναι η συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του αρ. 2 του ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/’Α/31.10.2016), όπως ισχύει, δηλαδή:

i. Η από κοινού εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών της, μέσα από τη διαμόρφωση ισότιμων σχέσεων παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας, τη συμφιλίωση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και

ii. Η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών τοπικού ή ευρύτερου χαρακτήρα με την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες αποσκοπούν στην συμφιλίωση παραγωγής και κατανάλωσης, την εναρμόνιση προσφοράς και ζήτησης και τη διαμόρφωση νέου τύπου κοινωνικών σχέσεων βασιζομένων στη συλλογικότητα και στην ισοτιμία και όχι στον ανταγωνισμό.

2. Ο σκοπός της Κοιν.Σ.Επ. πραγματώνεται με την άσκηση δραστηριοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης. Ειδικότερα, η Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης θα ασκήσει δραστηριότητες, εμπορικές ή και ανταλλακτικές, οι οποίες:

α) προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,

β) συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,

γ) προωθούν την ισότητα των φύλων,

δ) προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά,

ε) προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

3. Συγκεκριμένα, η DRONETIME ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα αναπτύσσει δραστηριότητες σχετικές με:

α) Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας. Η DRONETIME ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα είναι αρωγός στην μεταφορά τεχνογνωσίας και στην διάδοση της τεχνολογίας και της ασφάλειας των Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), γνωστά σε όλους ως drone. Η μεταφορά της τεχνογνωσίας θα έχει ως αποδέκτες δημόσιες υπηρεσίες, σώματα ασφαλείας, Ν.Π.Ι.Δ., Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και ιδιώτες. Έτσι θα μπορεί να διοργανώνει σεμινάρια, προγράμματα, συνέδρια, εκθέσεις και γενικά δημόσιες δραστηριότητες και εκδηλώσεις διάδοσης και προώθησης των σκοπών καθώς και ενημερωτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη διάδοση της τεχνολογίας των drone. Στα πλαίσια ανάπτυξης δεξιοτήτων θα μπορεί να λειτουργεί χώρους μαθημάτων ή εργαστηρίων, χώρους πτήσεων ΣμηΕΑ, χώρους ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο, χώρους προβολών και γενικά χώρους τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και συλλογικών λειτουργιών.

β) Την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, αρχικά σε τοπικό επίπεδο και μελλοντικά σε ευρύτερο. Η DRONETIME ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα προσφέρει υπηρεσίες εναέριας παρακολούθησης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιές, σεισμοί, πλυμμήρες κλπ. Έχει ως σκοπό την άμεση συνεργασία με σώματα ασφαλείας όπως η πυροσβεστική και η αστυνομία. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης ανάπτυξης βιοποικιλότητας, καθώς και φυσικών και καιρικών φαινόμενων.

γ) Τον περιορισμό και την καταπολέμηση της ανεργίας στο κλάδο των φωτογράφων, κάμεραμεν, ηχοληπτών, μοντέρ και γενικότερα την απορόφηση ανέργων από κορεσμένους επαγγελματικούς κλάδους και την εισαγωγή τους σε νέους τομείς της οικονομίας, όπως αυτός της τεχνολογίας των drone. Γι' αυτό το σκοπό η DRONETIME ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα μπορεί να αναλαμβάνει την εναέρια και επίγεια φωτογραφική και κινηματογραφική κάλυψη κοινωνικών γεγονότων, θρησκευτικών μυστηρίων, ιδιωτικών και δημόσιων εκδηλώσεων, ιδιωτικών και δημόσιων έργων, συναυλιών, συνέδριων, αθλητικών δραστηριοτήτων και γενικότερα οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να έχει ένας φωτογράφος ή ένα κινηματογραφικό συνεργείο. Επίσης θα μπορεί να παράγει φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα, όπως φωτογραφικά άλμπουμ, φωτογραφίες, αφίσες, καμβάδες, εκτυπώσεις φωτογραφιών σε διάφορα υλικά, κινηματογραφικά βίντεο και εφέ, μουσικά βίντεο κλπ.

δ) Για τους παραπάνω σκοπούς η DRONETIME ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. θα μπορεί να εντάσσεται σε προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ. για τη στήριξη της εργασίας, αλλά και σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Επίσης θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Κοιν.Σ.Επ. είναι απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΄

ΜΕΛΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΩΝ

1. Μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να γίνουν:

α) Φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση και αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ.

β) Νομικά πρόσωπα που αποδέχονται τις αρχές και τους σκοπούς της Κοιν.Σ.Επ., υπό τους περιορισμούς του άρθρου 14 παρ. 4 και παρ. 5 του ν.4430/2016, όπως ισχύει. Ειδικότερα:

i. Η συμμετοχή νομικών προσώπων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μελών.

ii. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Κοιν.Σ.Επ. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) που υπάγονται σε Ο.Τ.Α.

2. Δεν μπορούν να γίνουν μέλη της Κοιν.Σ.Επ. νομικά ή φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

1. Για την εγγραφή μέλους στην Κοιν.Σ.Επ., μετά τη σύστασή της, απαιτείται υποβολή γραπτής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο προς τον Διαχειριστή, στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο αιτών δεν μετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Επί των αιτήσεων των μελών, ο Διαχειριστής αποφαίνεται καταφατικά ή αρνητικά.

2. Η εγγραφή των νέων μελών εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση που λαμβάνει χώρα μετά την αίτηση του ενδιαφερόμενου. Η ιδιότητα του μέλους της Κοιν.Σ.Επ. αποκτάται με την απόφαση αποδοχής της αίτησης από τον Διαχειριστή.

3. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και η ανάδειξή τους στα όργανα διοίκησης μπορεί να γίνει μόνο μετά την αποδοχή έγκρισης της εγγραφής από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων εγγραφής των νέων μελών, που δεν έχουν γίνει δεκτές από τον Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 7

ΑΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

1. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. χάνουν την συνεταιριστική τους ιδιότητα:

α) εάν αποχωρήσουν από την Κοιν.Σ.Επ.,

β) εάν διαγραφούν από την Κοιν.Σ.Επ.,

γ) εάν μεταβιβάσουν τη συνεταιριστική τους μερίδα,

δ) εάν αποβιώσουν.

2. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ., που επιθυμούν να αποχωρήσουν, υποβάλουν γραπτή δήλωση προς τον Διαχειριστή. Η απώλεια της συνεταιριστικής ιδιότητας ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους.

3. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαγράφονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των 3/5 του συνόλου των μελών, στην περίπτωση που προβούν σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών τους, που προκύπτουν από το ν.4430/2016, όπως ισχύει, και από το καταστατικό και η συμπεριφορά τους βλάπτει τα συμφέροντα της Κοιν.Σ.Επ.. Η διαγραφή, στην περίπτωση απουσίας του μέλους από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, γνωστοποιείται με την κοινοποίηση προς αυτό αποσπάσματος της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που περιέχει υποχρεωτικά τους λόγους διαγραφής. Μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την καταχώριση της σχετικής απόφασης στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και εφόσον το μέλος έλαβε γνώση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης περί διαγραφής του, μπορεί να προσβάλει την απόφαση ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου.

4. Στα αποχωρούντα ή διαγραφόμενα, κατά τα ανωτέρω, μέλη αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα, που εισέφεραν το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή η διαγραφή, ενώ με την επιστροφή εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί.

5. Η μεταβίβαση της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο μέλος και εγκρίνεται από τον Διαχειριστή.

6. Η ιδιότητα του μέλους δεν κληροδοτείται και, αν μέλος φυσικό πρόσωπο αποβιώσει, η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας καταβάλλεται στον ειδικό ή καθολικό διάδοχο. Αν μέλος νομικό πρόσωπο τεθεί σε εκκαθάριση λόγω λύσης ή πτώχευσής του, η αξία της συνεταιριστικής του μερίδας καταβάλλεται σε αυτό.

ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. και να απέχουν από ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντά της.

β) Να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ., να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διαχειριστή και να προστατεύουν τα συμφέροντα της Κοιν.Σ.Επ.

2. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Κοιν.Σ.Επ. με την περιουσία της. Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ο Διαχειριστής ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον με την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 4 του ν. 2556/1997 (Α’ 270) και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ. Για τις οφειλές προς το Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.

3. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υποχρεούνται να καταβάλλουν ορισμένο χρηματικό ποσό, για την κάλυψη των ζημιών του συνεταιρισμού, όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για να καλύψει τις παραπάνω ζημίες.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα μίας (1) ψήφου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν, καθώς και δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ. υπό τους όρους του παρόντος καταστατικού και του ν. 4430/2016.

2. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεων της Κοιν.Σ.Επ. και να λαμβάνει αντίγραφα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του βιβλίου αποφάσεων του Διαχειριστή, καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων της Κοιν.Σ.Επ.

3. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι εργαζόμενοί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας, να αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και να έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία. Υπόχρεη προς απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Κοιν.Σ.Επ.

4. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ., που είναι εργαζόμενοι σ’ αυτήν, έχουν δικαίωμα επί των καθαρών κερδών κάθε οικονομικής χρήσης, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4430/2016 περί διανομής των κερδών.

5. Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, που δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, θεωρείται μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. Η σύµβαση εντολής που συνάπτεται µεταξύ µελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει µε σαφήνεια την παρεχόµενη υπηρεσία και σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδοµαδιαίως.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΕ ΜΗ ΜΕΛΗ

1. Ο αριθµός των εργαζοµένων µη µελών δεν µπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. Το ποσοστό αυτό µπορεί να αυξάνεται µέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζοµένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Τµήµατος Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιµετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) µήνες ανά ηµερολογιακό έτος.

2. Η Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα µη µέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άµεσα έσοδα για την Κοιν.Σ.Επ..

β) Η δράση έχει προαποφασισθεί από τον Διαχειριστή της Κοιν.Σ.Επ. Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραµµα της δράσης που θα γίνει χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κοιν.Σ.Επ. ή σε ιστότοπο που διατίθεται για αυτόν τον σκοπό από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

γ) Οι εθελοντές έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντών της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4430/2016.

3. Η Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τυχόν ζηµίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης σε αυτήν. Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ. αναλαµβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύµατος, επαναπατρισµού και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαµονής του εθελοντή στο εξωτερικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΠΟΡΟΙ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι της Κοιν.Σ.Επ. αποτελούνται από:

1. Το ιδρυτικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που προκύπτει από την διάθεση των συνεταιριστικών μερίδων.

2. Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της και την εκμετάλλευση των περιουσιακών της στοιχείων.

3. Επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς ή εθνικούς οργανισμούς ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού και έσοδα από άλλα προγράμματα.

4. Κεφάλαια από κληροδοτήματα, δωρεές τρίτων, παραχωρήσεις της χρήσης περιουσιακών στοιχείων και λοιπούς πόρους.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

1. Κάθε μέλος εγγράφεται με μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα.

2. Τα ιδρυτικά μέλη και όσα στο μέλλον εγγραφούν, υποχρεούνται να εισφέρουν, με την καταβολή μετρητών, το ποσό που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα τους μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατά νόμο καταχώριση της Κοιν.Σ.Επ. ή την εγγραφή τους αντιστοίχως.

3. Η συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλα τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ.

4. Εκτός από την υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, κάθε μέλος επιτρέπεται να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές συνεταιριστικές μερίδες, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής και το ισόποσο αυτών καταβάλλεται από τα μέλη μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα που θα δηλώσουν εγγράφως στον Διαχειριστή ότι επιθυμούν την απόκτηση προαιρετικών μερίδων.

5. Η υποχρεωτική συνεταιριστική µερίδα μπορεί να μεταβιβαστεί υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος καταστατικού.

6. Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση για χρέη των μελών προς τρίτους, η συνεταιριστική μερίδα και τα προϊόντα της παραγωγής των μελών από την παράδοσή τους στην Κοιν.Σ.Επ. για πώληση, διάθεση, μεταποίηση και επεξεργασία. Επίσης δεν επιτρέπεται η κατάσχεση εις χείρας της Κοιν.Σ.Επ. ως τρίτου, χρημάτων που έχουν ληφθεί από πιστωτικά ιδρύματα ως δάνειο για λογαριασμό μέλους της και απαιτήσεων για παροχές σε είδος της Κοιν.Σ.Επ. προς τα μέλη της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Κοιν.Σ.Επ., δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Κοιν.Σ.Επ. και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο του Διαχειριστή.

Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης υπάγονται:

α) Η τροποποίηση του καταστατικού.

β) Η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ.

γ) Η έγκριση ή η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

δ) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ.

ε) Η έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Κοιν.Σ.Επ.

στ) Η εκλογή και απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διαχειριστή και των αντιπροσώπων της Κοιν.Σ.Επ. σε Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και η οποιαδήποτε παύση του Διαχειριστή.

ζ) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση εκτάκτων ζημιών ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.

η) Η έγκριση συμμετοχής της Κοιν.Σ.Επ. σε Κοινοπραξίες, ή Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η αποχώρησή της.

3. Η Γενική Συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ. απαρτίζεται από όλα τα μέλη της, που συνέρχονται σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση. Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως. Όλα τα μέλη μετέχουν στις συνελεύσεις και ψηφίζουν με μία (1) ψήφο το καθένα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που διαθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 14

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, µε σχετική απόφαση του Διαχειριστή που απευθύνεται προς τα µέλη, προ τουλάχιστον εφτά (7) ηµερών.

2. Η Γενική Συνέλευση των µελών συνέρχεται εκτάκτως µε πρόσκληση που απευθύνεται προς τα µέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ηµερών, είτε µε πρωτοβουλία του Διαχειριστή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα µε συγκεκριµένο θέµα προς τον Διαχειριστή από το 1/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης. Αν ο Διαχειριστής αρνείται τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, παρά το αίτημα του ενός τρίτου (1/3) των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση αυτοβούλως.

3. Η πρόσκληση του Διαχειριστή αναγράφει τον τόπο, την ημέρα, την ώρα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη με προσωπικές επιστολές και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που θα αποφασίσει ο Διαχειριστής. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των µελών της. Επί µη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση, εντός δύο (2) µέχρι επτά (7) ηµερών, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών της.

2. Για τη λήψη αποφάσεων, που αφορούν:

α) τη μεταβολή του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ.,

β) τη μεταβολή της έδρας της Κοιν.Σ.Επ.,

γ) τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας,

δ) την παράταση, τη λύση, την αναβίωση της Κοιν.Σ.Επ.,

ε) την ανάκληση και αντικατάσταση του Διαχειριστή,

ζ) την ανάκληση και αντικατάσταση των αντιπροσώπων της Κοιν.Σ.Επ. σε Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,

η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) των μελών και αποφασίζει επί των ζητημάτων αυτών με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν.1667/1986.

ΑΡΘΡΟ 16

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, που αντίκεινται στην εθνική νομοθεσία ή στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ., προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 17

ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Τη διοίκηση της Κοιν.Σ.Επ. ασκεί ο Διαχειριστής, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

2. Η διάρκεια της θητείας του Διαχειριστή είναι τέσσερα (4) έτη.

3. Ο Διαχειριστής μέσα σε ένα (1) μήνα πρέπει να δηλώσει την εκλογή της/του για καταχώριση στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

ΑΡΘΡΟ 18

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής της Κοιν.Σ.Επ. εκλέγεται, μετά από μυστική ψηφοφορία, από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το πέμπτο (5ο) έτος από την εκλογή της προηγουμένης.

2. Οι εκλογές διενεργούνται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.

3. Ο Διαχειριστής, μέλος της Κοιν.Σ.Επ., είναι πάντοτε επανεκλέξιμος.

ΑΡΘΡΟ 19

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ο Διαχειριστής διοικεί και εκπροσωπεί την Κοιν.Σ.Επ. σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και διαχείριση της Κοιν.Σ.Επ., πλην αυτών που υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο Διαχειριστής οφείλει να καταβάλλει κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Κοιν.Σ.Επ. την ίδια επιμέλεια που καταβάλλει στις δικές του υποθέσεις και φέρει κάθε ευθύνη για την τήρηση των περιορισμών, του προς εκπροσώπηση δικαιώματος, που θέτει το καταστατικό ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Ο Διαχειριστής μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε εργαζόμενους της Κοιν.Σ.Επ.

4. Το αξίωμα του Διαχειριστή είναι τιμητικό και άμισθο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Οι αποφάσεις του Διαχειριστή καταχωρίζονται στο βιβλίο αποφάσεων του Διαχειριστή.

2. Ο Διαχειριστής δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις, ούτε έχει δικαίωμα ψήφου όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή συγγενή πρώτου βαθμού.

3. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται αναλογικά το άρθρο 7 του ν.1667/1986.

ΑΡΘΡΟ 21

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Οι αποφάσεις του Διαχειριστή προσβάλλονται από τα 2/5 των µελών της Κοιν.Σ.Επ., εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η Διαχειριστική Χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Η πρώτη Διαχειριστική Χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Κοιν.Σ.Επ. και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΑΡΘΡΟ 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης ο Διαχειριστής συντάσσει τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και την Έκθεση Διαχείρισης, και τις υποβάλλει στην Τακτική Γενική Συνέλευση για έγκριση.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διαχειριστή πρέπει να είναι στη διάθεση των μελών της Κοιν.Σ.Επ. τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να αποστείλει τις Οικονομικές Καταστάσεις εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έγκρισής τους από τη Γενική Συνέλευση, στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

ΑΡΘΡΟ 24

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη της, εκτός αν τα μέλη αυτά είναι και εργαζόμενοι.

2. Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:

α) Ποσοστό τουλάχιστον 5% για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού,

β) ποσοστό κατά μέγιστο 35% διανέµεται στους εργαζοµένους της επιχείρησης, πέραν του τακτικού μισθού ως πριμ παραγωγικότητας, εκτός αν τα 2/3 των µελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους, ή όλου του ποσοστού αυτού, σε δραστηριότητες του στοιχείου γ΄,

γ) το υπόλοιπο διατίθεται για τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 25

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

1. Η Κοιν.Σ.Επ. τηρεί τα βιβλία που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία και επιπλέον τηρεί:

α) Βιβλίο Μητρώου Μελών της Κοιν.Σ.Επ. στο οποίο καταχωρίζονται με χρονολογική σειρά η ημερομηνία εγγραφής, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός των μερίδων και η αξία τους καθώς και η χρονολογία τυχόν διαγραφής των μελών.

β) Βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Βιβλίο αποφάσεων του Διαχειριστή,

δ) Μητρώο Εθελοντών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΄

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 26

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

1. Η Κοιν.Σ.Επ. λύεται:

α) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς της, όπως ορίζεται στο καταστατικό αυτό, εκτός αν αποφασισθεί προηγουμένως από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία της παρ. 2 του αρ. 15 του παρόντος καταστατικού.

γ) Αν τα μέλη της μειωθούν κάτω των πέντε (5).

δ) Αν διαγραφεί από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μετά από απόφαση της αρμόδιας Διοικητικής Αρχής, με την επιφύλαξη της παρ.9 του αρ.11 του ν.4430/2016.

ε) Κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του αρ. 15 του ν.4430/2016.

στ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

ΑΡΘΡΟ 27

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

1. Την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της Κοιν.Σ.Επ. ακολουθεί η θέση της σε εκκαθάριση, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

2. Η Κοιν.Σ.Επ. λογίζεται ότι εξακολουθεί να υφίσταται και µετά τη λύση της, για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Τα µέλη της Κοιν.Σ.Επ. καθίστανται συνεκκαθαριστές µετά τη θέση της Κοιν.Σ.Επ. σε εκκαθάριση, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. H Γενική Συνέλευση µπορεί να διορίσει άλλο ή και τρίτο φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ως εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές δεν αμείβονται για τις υπηρεσίες εκκαθάρισης. Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και εξοφλούνται τα χρέη. Αν απομένει µόνο παθητικό, οι εκκαθαριστές προβαίνουν στην περάτωση της εκκαθάρισης. Αν αποµένει ενεργητικό, τα µέλη λαµβάνουν την ονοµαστική αξία των συνεταιριστικών τους µερίδων, ακέραιη ή αναλογικά εφόσον το ποσό που αποµένει δεν επαρκεί. Αν αποµένει αδιάθετο ενεργητικό, αυτό περιέρχεται στο Ταµείο Κοινωνικής Οικονοµίας του αρ. 10 του ν.4430/2016.

3. Αν οι εκκαθαριστές είναι περισσότεροι του ενός, οι αποφάσεις αυτών λαµβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία.

4. Οι αποφάσεις των εκκαθαριστών προσβάλλονται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την καταχώρισή τους στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας που εδρεύει η Κοιν.Σ.Επ., κατά την τακτική διαδικασία.

5. Η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

ΑΡΘΡΟ 28

ΑΝΑΒΙΩΣΗ

1. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε λόγω λήξης της διάρκειάς της ή λόγω πτώχευσης, η οποία όµως ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή η αναβίωσή της µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος, η οποία καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Σε περίπτωση αναβίωσης θεωρείται ότι η Κοιν.Σ.Επ. δεν λύθηκε ποτέ.

2. Αν η Κοιν.Σ.Επ. λύθηκε επειδή τα µέλη της µειώθηκαν κάτω του ελαχίστου ορίου, η αναβίωση είναι δυνατή, αν µέσα σε τρεις (3) µήνες συµπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθµός µελών κατόπιν έγκρισης εισόδου νέων µελών από τη Γενική Συνέλευση.

3. Η απόφαση της αναβίωσης λαµβάνεται από τα 3/5 του συνόλου των µελών της Κοιν.Σ.Επ. και καταχωρίζεται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

4. Η αναβίωση δεν είναι δυνατή µετά την έναρξη διανοµής του εναπομένοντος ενεργητικού στα µέλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 29

1. Το καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο ν.4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν.1667/1986, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

1. Ως προσωρινός Διαχειριστής ορίζεται ο Χωριανόπουλος Εμμανουήλ.

2. Ο προσωρινός Διαχειριστής μεριμνά για την έγκριση του καταστατικού και τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.

3. Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την έκδοση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ

Οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι δίνουν με το παρόν την ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον Χωριανόπουλο Εμμανουήλ, να υποβάλει το παρόν καταστατικό στο Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για εγγραφή και καταχώριση στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και να εκπροσωπεί αυτούς έναντι της συγκεκριμένης Αρχής μέχρι την έγκρισή του.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.

Copyright © 2019-2023 dronetime.gr | All Rights Reserved | Designed by Chorianopoulos Manos


T: 694 7699843 | E: info@dronetime.gr | Facebook | Youtube